Passantentelling

Update Passantentelling (01 juni 2019)

De applicatie Passantentelling is weer actief; helaas wat minder informatief als voorheen.
De POBD zal vanaf nu weer analyses kunnen plegen over de mate van succes van georganiseerde activiteiten. Hierover krijgt u meer te horen in onze nieuwsbrieven en ledenvergaderingen.

Dit bericht blijft actief op de website tot 1 oktober 2019

Update Passantentelling (08 maart 2019)

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het zoeken naar antwoord op de vraag: mogen wij doorgaan met Passanten 24/7? Met andere woorden: voldoet ons programma om met wifi-sensoren passanten te tellen aan de voorwaarden om verder te gaan? Dat duurde helaas langer dan voorzien, omdat we de conclusies hebben afgewacht uit het gesprek tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en MOA (Expertise Centrum voor Marketing Insights, Onderzoek & Analyse). MOA is in dit vraagstuk onze belangenbehartiger. Daarnaast hebben we goed gekeken naar de e-privacyverordening: Europese wetgeving die naar verwachting oktober/november 2019 van kracht wordt.

Dit zijn onze conclusies:

Passanten tellen via wifi mag
Het tellen van passanten via wifi-sensoren is toegestaan onder de voorwaarde dat ‘het doel van het verzamelen wordt beperkt tot louter statistisch tellen’. Wanneer is er precies sprake van statistisch tellen? Volgens de e-privacyverordening houdt het woord tellen in, dat er geen enkele nadere analyse mag plaatsvinden. En dat klopt in ons geval: wij gebruiken de gegevens uitsluitend om te tellen. Zouden we meer met deze data doen, dan is toestemming van de gebruiker nodig. Bij wifi is dat praktisch onmogelijk.

Registreren unieke bezoekers, verblijfsduur en bezoekfrequentie
mag op dit moment níet

We moeten helaas concluderen dat het registeren van unieke bezoekers, verblijfsduur en bezoekfrequentie niet mag, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat toestemming nodig is voor deze acties. De Autoriteit Persoonsgegevens hanteert namelijk de volgende stelling: ‘op geen enkele wijze mag een persoon gevolgd worden in de openbare ruimte.’ Zij bevelen aan om elke schijn van volgen uit te sluiten door het MAC-adres per sensor op een andere wijze te anonimiseren. Deze werkwijze zorgt ervoor dat je niet meer kunt zien of eenzelfde code bij meerdere sensoren terugkomt. Daarmee worden unieke bezoekers, verblijfsduur en bezoekfrequentie uitgesloten.

Onze conclusie: we stoppen met Passanten 24/7 in deze vorm
MOA gaat nog met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek of er geen mogelijkheid is het registeren van unieke bezoekers, verblijfduur en bezoekfrequentie toch beschikbaar te stellen. Of dit gaat lukken en wanneer hierover meer duidelijk is, weten we niet. Daar kunnen wij niet op wachten. Onze conclusie op dit moment is dan ook: het lijkt niet te mogen, dus wij stoppen hiermee.

Alleen nog Passanten informatie
Dat we moeten stoppen met Passanten 24/7 is voor ons een pijnlijk besluit. Maar we hebben helaas geen keus. De regelgeving rondom passanten tellen en privacy is al jaren complex en aan verandering onderhevig. Daarom hebben wij altijd gesteld: ‘Locatus levert deze informatie zolang wettelijk toegestaan’. Daar is nu dus noodgedwongen en tot onze spijt verandering in gekomen – althans, voor een deel van de informatie.

Een andere naam – Passanten Monitor
De naam van ons programma Passanten 24/7 verandert in Locatus Passanten Monitor. Dit doen we omdat we alleen nog de informatie mogen verzamelen die echt nodig is voor het doeleinde. De e-privacyverordening zegt, dat ‘de verwerking in ruimte en tijd beperkt dient te zijn tot hetgeen voor dit doeleinde strikt noodzakelijk is’. Veel sensoren hadden al beperkte registratietijden, maar we gaan dit nu verder aanscherpen. Daarom tellen onze winkelpassanten wifi-sensoren vanaf nu alleen van 8.00 tot 22.00 uur. Waarom deze tijdsrange? Omdat de openingstijden van winkels wisselen en steeds ruimer worden. Deze vaste tijden maken vergelijken goed mogelijk. Ook nemen we de zondagen mee. Steeds meer plaatsen zijn op zondag open, of willen meten of dit zinvol is. Dus juist de vergelijking ‘wel open op zondag – niet open op zondag’ moet mogelijk zijn. Voor sensoren in een horecagebied zijn andere tijden mogelijk. Het gaat er immers om dat de tijdsrange past bij het doeleinde.

Opt-out
Natuurlijk bieden wij een opt-out mogelijkheid: men kan zich afmelden op www.locatus.com/pia. Verder werkt de MOA aan een landelijk WiFi-me-niet register.

Beschikbaarheid dashboard
Op dit moment zijn we druk bezig om alle aanpassingen door te voeren in het dashboard. We kunnen niet alle dashboards tegelijk beschikbaar stellen. Dat betekent dat we de dashboards één voor één weer opstarten in de periode van 15 maart – 1 mei 2019. U ontvangt een mail van ons wanneer uw dashboard van de Passanten Monitor weer beschikbaar is.

Passantendata van afgelopen maanden beschikbaar
Locatus heeft de afgelopen maanden – op eigen risico – nog wel de informatie verzameld. In het dashboard staat dus gewoon alle passantendata van de afgelopen jaren, inclusief de periode dat voor u het dashboard heeft uitgestaan.

Hoe nu verder?
De passantencijfers geven nog steeds goed weer hoe druk het is in uw stad, winkelcentrum of winkelstraat, continu, tijdens de openingstijden van de winkels. Dat is naar onze mening nog steeds waardevolle informatie. Maar mocht dit onvoldoende zijn voor u, dan begrijpen we dat. Het abonnement dat u destijds heeft afgesloten, biedt immers niet meer hetzelfde als op het moment dat u met Passanten 24/7 begon. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid uw contract met ingang van 1 december 2018 te ontbinden. Dat was het moment dat het dashboard op zwart ging.

 

Nieuw bericht (08 januari 2019)

Vorige week ontving u een bericht van ons over de aangescherpte richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over wifi-tracking. Het standpunt van de AP is: “Bedrijven mogen mensen alleen bij hoge uitzondering met wifi-tracking volgen”. Zoals beloofd zijn wij op onderzoek uitgegaan naar de consequenties van de nieuwe regelgeving van de AP.

Wij tellen winkelpassanten via wifi-sensoren en hebben dus direct te maken met de gewijzigde interpretatie en uitwerking van de privacywetgeving door AP. Maar wij zijn niet de enige partij die gebruikmaakt van wifi-sensoren voor onderzoek. We hebben daarom de handen ineengeslagen.

Protestbrief naar Autoriteit Persoonsgegevens
Locatus is, net als veel andere bedrijven die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek, aangesloten bij MOA. Dit is het Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics. MOA heeft een protestbrief opgesteld over de veranderde richtlijnen namens alle betrokken partijen. Deze brief is 7 december verzonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees de brief hier.

Standpunt MOA
MOA houdt de ontwikkeling op het gebied van wetgeving en privacy nauwkeurig in de gaten. Zij zijn dan ook uiterst verbaasd over de strikte regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens, die volgens hen verder gaat dan de Europese wetgeving die er in 2019 aankomt. De organisaties die bij MOA zijn aangesloten, gaan allemaal zeer zorgvuldig met informatie om. MOA heeft een Fair Data Keurmerk opgesteld. Bedrijven als Locatus, die dit keurmerk hebben, voldoen aan de gedragsregels van het Fair Data Keurmerk.

Dashboard blijft voorlopig op zwart
Ons standpunt was en is nog steeds: wij willen voldoen aan de wetgeving. Daarom hebben we besloten dat de dashboards Passanten 24/7 op zwart blijven tot wij een reactie ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doen wij tot AP aangeeft dat er wel een grondslag is om passanten met wifi te tellen en dat de aanvullende technische eisen ingevoerd kunnen worden – op een redelijke termijn en tegen redelijke kosten. Wij wachten tot 15 januari 2019 op een reactie.

En na 15 januari 2019?
Hebben we dan nog geen reactie van de AP? Dan gaan wij ons beraden of het nog realistisch is om Passanten 24/7 in de lucht te houden. We willen duidelijkheid: welke aanpassingen worden van Locatus en van de programmatuur gevraagd? En zijn die aanpassingen realistisch in tijd en kosten?

Hoe nu verder?
Helaas kunnen wij de onzekerheid over de toekomst op dit moment nog niet wegnemen. Dit hadden wij zelf ook graag anders gezien. Wij zijn echter afhankelijk van de reactie van AP. We hopen natuurlijk dat de brief van MOA effect heeft. Mocht dit niet zo zijn en moeten we besluiten om te stoppen met Passanten 24/7, dan neemt uw accountmanager contact met u op. Samen met hem of haar spreekt u dan door hoe we dit in uw situatie gaan oplossen.

Tot slot
Het spijt me dat ik u op dit moment geen beter bericht kan geven. Toch hoop ik op uw begrip voor de ontstane situatie. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! Zodra we meer nieuws hebben, hoort u weer van ons.

Met vriendelijke groet,

Peter Nieland
Directeur Locatus Nederland

Oud bericht

Vrijdag 30 november heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een publicatie uitgebracht over Wifi-tracking. Hun standpunt is kortgezegd: “Bedrijven mogen mensen alleen bij hoge uitzondering met wifitracking volgen”. Wat betekent dit voor passanten tellen via wifi-sensoren van Locatus? In deze mailing informeren we u hierover.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een publicatie uitgebracht waarin het standpunt over privacy flink wordt aangescherpt ten opzichte van eerder gepubliceerde standpunten. Dit nieuwe standpunt verschilt van de mondelinge toelichting van AP daarop, onder andere aan Locatus.

Wat betekent dit nieuwe standpunt van AP voor Passanten 24/7?
In het nieuwe standpunt van AP wordt de grondslag van Locatus, “het continu tellen van winkelpassanten”, nadrukkelijk niet genoemd. En lijkt dus niet meer toegestaan. Als hoge uitzondering ziet men bijvoorbeeld tellen bij het handhaven van veiligheid, crowd control voor het bewaken van de openbare orde.

Maar de bewaarde gegevens zijn toch anoniem?
Dat klopt. Locatus bewaart alleen gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens. Met als enig doel algemene gegevens over drukte weer te geven. Nooit en te nimmer gebruiken wij persoonlijke gegevens. Dat is niet ons doel en willen we ook niet. Zie ook onze privacyverklaring.
Na de publicatie van afgelopen vrijdag lijkt dit echter niet meer genoeg. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt namelijk: “Ook als de gegevens gepseudonimiseerd worden verwerkt en bewaard, is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.”
Dit vraagt om een heel ander niveau van pseudonimisering en anonimisering. Waar het eerst na pseudonimisering en anonimisering geen persoonsgegeven meer was, worden nu aanvullende eisen gesteld aan deze technieken. En dan is er nog de eis van uitdrukkelijke toestemming van degene van wie het signaal wordt opgevangen: dit is in de praktijk niet uitvoerbaar. Dit erkent ook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?
Wij twijfelen er op dit moment aan of wij voldoen aan de aangescherpte eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Helaas betekent dit, dat wij hebben moeten besluiten uw dashboard Passanten 24/7 per direct op zwart te zetten. Voor ons is het van het grootste belang dat we Passanten 24/7 binnen de kaders van de wet beschikbaar stellen. Nu deze kaders gewijzigd zijn, kunnen en willen wij u deze informatie nu niet beschikbaar stellen. Totdat we zeker weten wat wel of niet mag.

Hoe nu verder?
Uw data zullen we de komende week wel blijven verzamelen. Dit is volledig voor risico van Locatus. Intussen gaan wij op onderzoek uit naar de consequenties van de aangescherpte regelgeving van AP. Wij vinden deze onzekerheid zelf ook heel vervelend. Daarom doen we er alles aan om zo snel mogelijk helderheid te krijgen in deze zaak. Op woensdag 12 december ontvangt u een update van ons. We hopen u dan meer te kunnen vertellen over het toekomstperspectief van Passanten 24/7.

Met vriendelijke groet,

Peter Nieland
Directeur Locatus Nederland

  • Categories
    Gemeente, Projecten

Meer informatie